REGULAMIN SKLEPU KURA SPORT

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy kurasport.pl prowadzony jest przez KURA WORKOUT Mateusz Płachta
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 367735906, nr NIP 7962978758
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
KURA SPORT czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową
2. Przedsiębiorca – KURA WORKOUT Mateusz Płachta, z siedzibą: ul. Stefanii Sempołowskiej 11/12, 26-601 Radom
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 367735906, nr NIP 7962978758
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://kurasport.pl/

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: KURA WORKOUT, ul. Stefanii Sempołowskiej 11/12, 26-601 Radom, email: kontakt@kurasport.pl
2. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu
3. Wyrażam zgodę na wysłanie mi faktury drogą elektroniczną na podany w formularzu złożenia zamówienia
adres e-mail, która to faktura stanowi dowód zakupu określonej w jej treści towarów. Przyjmuję do wiadomości,
iż faktura w formie elektronicznej jest jedynym dowodem dokonania zakupu określonych na niej towarów,
a na jej podstawie mam prawo realizować wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady lub
prawne rzeczy, z przepisów ustawy o Prawach Konsumenta, w tym zrealizować prawo do odstąpienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 1 dni.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew tradycyjny
b. przelew za pośrednictwem Przelewy24.pl
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w zakładce Dostawa i Płatność,
w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,
wyjątkiem są EBOOKI (książki w formie elektronicznej) tych po zakupie zwrócić nie można, kupując
ten produkt akceptujesz ten fakt
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z
danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który otrzyma drogą mailową
od sprzedawcy po uprzednim skontaktowaniu się.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi koszty produktu/produktów razem
z kosztami przesyłki. Nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej;
c. Konsument powinien odesłać towar na adres kontaktowy Przedsiębiorcy podany w niniejszym
regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli
Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
e. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie
odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w
opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE
1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane,
które są koniecznedla zrealizowania zamówienia oraz ewentualnego kontaktu z klientem.
Będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez przedsiębiorcę, w sposób zgodny z prawem.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, żądania
poprawienia ich, przeniesienia, usunięcia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
4. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim,
za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców,
dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
5. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług
droga elektroniczna bądź do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania.
6. Dane osobowe użytkownika po dobrowolnym zapisaniu się do newslettera będą
wykorzystywane w celach marketingowych.

§ 10 NEWSLETTER
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką
internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies,
z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail
podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter,
w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail,
na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera.
5. Usługobiorca może zapisać się również do newslettera zaznaczając odpowiedni checbox
przy składaniu zamówienia.
6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja
o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5
8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera będzie
skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 11 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
Realizujemy trzy sposoby płatności:

– Płatność przy odbiorze

– Płatność poprzez Przelewy24.pl

– Płatność bezpośrednio przelewem

ING BANK ŚLĄSKI
95 1050 1793 1000 0092 4389 5563

IBAN: PL95 1050 1793 1000 0092 4389 5563

SWIFT: INGBPLPW

KURA WORKOUT Mateusz Płachta
ul. Stefanii Sempołowskiej 11/12
26-601 Radom

DOSTAWA
Wysyłka paczki w ciągu 24h od opłacenia zamówienia. Dostawa trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze (INPOST KURIER LUB PACZKOMAT)

KONTAKT:

email: kontakt@kurasport.pl

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Oblicz koszty wysyłki
    Dodaj, aby uzyskać rabat ilościowy!